Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή όλων των εγγράφων των παρακάτω υπηρεσιών:

– Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
– Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
– Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην της υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων
– Τμήματος ΚΕΠ
– Τμήματος Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
– Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης

ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή όλων των εγγράφων των παρακάτω υπηρεσιών:

– Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
– Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
– Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
– Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ