Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                

       ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Στη Μήλο σήμερα, 07/09/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5280/02-09-2014 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Βαμβακάρη Σοφίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δαμουλάκη Γεράσιμου, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενη Δημοτική Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη και ονομαστικά οι:

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 10. ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
5. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ 15. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 16. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

       Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κα Μαρουδίτση Μοσχούλα , κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από την ελάσσονα  μειοψηφία. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της ελάσσονος μειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις όπως ενημέρωσε η Προεδρεύουσα, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία και μετά την ολοκλήρωση της η Προεδρεύουσα Σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι :

υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Καμακάρης Βασίλειος, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Ζούλιας Φραγκίσκος, και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Νίνος Χρήστος.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, η Προεδρεύουσα κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (1.9.2014-5.3.2017), ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

Ακολούθησε η ανωτέρω διαδικασία για την εκλογή του υποψηφίου της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο, 16 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Καμακάρη Βασίλειο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεχίσθηκε και τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία για την εκλογή του υποψηφίου της μείζονος μειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, 17 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ       . Ζούλια Φραγκίσκο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεχίσθηκε και τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία για την εκλογή του υποψηφίου της ελάσσονος μειοψηφίας για τη θέση του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα σύμβουλο, 16 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Νίνο Χρήστο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (1.9.2014-5.3.2017)

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Καμακάρης Βασίλειος,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ζούλιας Φραγκίσκος,

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νίνος Χρήστος.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 129/2014

Αφού έγινε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

         Τ.Υ.                                   .                                   Τ.Υ

        

                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

                     Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                           ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ