Ναυτικό Μουσείο

Επωνυμία Ναυτικό Μουσείο Μήλου
Σκοπός Διατήρηση, ανάδειξη, προβολή ναυτικών κειμηλίων και της ναυτικής ιστορίας
του νησιού.
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Βαμβακάρη Σοφία
Τηλέφωνα / Fax / email  
Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.

Το Μουσείο άνοιξε τον Σεπτέμβρη του 2008 και στεγάζεται πάνω από το λιμάνι του Αδάμαντα, στο κτίριο της παλιάς Κοινότητας του νησιού. Ο σκοπός του είναι η διατήρηση και ανάδειξη των ναυτικών κειμηλίων και της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Τα εκθέματα ξεκινούν από την προϊστορική εποχή, με εργαλεία από οψιδιανό, προχωρούν στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και καταλήγουν στα νεότερα χρόνια.

Αριθμ. 972/06 (ΦΕΚ–671 Β/30-5-2006):

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ναυτικό Μουσείο Μήλου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 203 και 205 του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.)
β) Του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997 «Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ’ αριθμ. 255/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου που αφορά στη σύσταση του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο στο Δήμο Μήλου με το όνομα «Ναυτικό Μουσείο Μήλου».
2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η συλλογή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, μελέτη, έρευνα και έκθεση κάθε πνευματικού, καλλιτεχνικού, τεχνικού, ιστορικού κοινωνικού και επιστημονικού στοιχείου ή έργου που έχει σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα από αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερα.
3. Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
β) Εισφορές, δωρεές.
γ) Έσοδα από την έκδοση εισιτηρίων κατά την είσοδο επισκεπτών στο μουσείο.
δ) Πρόσοδοι από την δική του περιουσία.
ε) Κάθε τυχόν άλλη νόμιμη πρόσοδος. Ο Δήμος θα αποδίδει κάθε χρόνο από τα δικά του τακτικά έσοδα του το ποσό των 6.000 ευρώ για τις ανάγκες λειτουργίας του νομικού προσώπου.
4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή οριζόμενος από αυτόν αντικαταστάτης. Η θητεία τους ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.
5. Περιουσία: Διάφορα μουσειακά αντικείμενα, μακέτες πλοίων, ζωγραφικοί πίνακες, γκραβούρες, ναυτικά όργανα, μοντέλα πλοίων, έγγραφα και βιβλία πλοίων, προθήκες και βάσεις για την ταξινόμηση και έκθεση των αντικειμένων.
6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
7. Το νομικό πρόσωπο καταργείται κατά τον τρόπο που συστήθηκε και η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Μήλου.
8. Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006 του Δήμου Μήλου ύψους 6.000 ευρώ υπό ΚΑ 00.67.1505.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 3 Μαΐου 2006