Οικονομική Επιτροπή

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                

       ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Στη Μήλο σήμερα, 07/09/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5280/02-09-2014 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Βαμβακάρη Σοφίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δαμουλάκη Γεράσιμου, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενη Δημοτική Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη και ονομαστικά οι:

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ  10. ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
5. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ 15. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 16. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

   Η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Μαρουδίτση Μοσχούλα.

   Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (1.9.2014-5.3.2017) στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

   Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ.8 του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή με τον τρόπο που θα

επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα

για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής

–           κ. Κάτρης Εμμανουήλ

–           κ. Τούρλου Ζαμπέτα

–           κ. Βαμβακάρης Πέτρος

–           κ. Τσερώνη Στυλιανή

για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι   εξής

–           κ. Μάλλης Νικόλαος

–           κ. Κόμης Λουκιανός

–           κ. Μακρινός Γεώργιος

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι :

α. υποψήφιοι τακτικοί οι

–           κ. Ψαθά Σοφία

–           κ. Νίνος Χρήστος

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι

–           κ. Μαρτάκης Γεώργιος

–           κ. Καβαλιέρος Αντώνιος

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

   Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οπότε και εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

   Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οπότε και εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος κατόπιν και της κλήρωσης των ισοψηφησάντων ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

2. ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

3. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

4. ΚΑΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

5. ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ (σύμβουλος μειοψηφίας)

6. ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

2. ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

3. ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

4. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

5. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 130/2014

Αφού έγινε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως πιο κάτω :

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 Τ.Υ.                                   .                                   Τ.Υ

                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ