ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ : 12 /2017

 

                                               Μήλος,  21-09-2018

                                               Α.Π. 5825

  ΕΡΓΟ : Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου

                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  141.000,00 με ΦΠΑ

                                            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : α. ΠΔΕ 2018 – ΣΑΕ016

                                                                                             β. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

                                                                                             ΚΑ.61.7336.01

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου:»

Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου

με προϋπολογισμό 141.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: [45212290-5]-Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Το έργο αποτελείται από εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

με προϋπολογισμό 83.484,63 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία Οικοδομικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

2.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://milos.gr

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις  12-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μήλου που αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Τεχνικών και Η/Μ Έργων.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους2.274,19Ευρώ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  05-05- 2019. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών(άρθρο 97 του ν. 4412/2016).

6.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2018 – ΣΑΕ 016 και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου.

 

                                                                                                                                                                                                       Ο Δήμαρχος

 

Γεράσιμος Δαμουλάκης

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει ...

Λυπούμαστε - Τα σχόλια είναι κλειστά