ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

       ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

          & Η/Μ ΕΡΓΩΝ

                                                                               Μήλος, 25-07-2019

                                                                                Α.Π. 4577

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

O Δήμαρχος Mήλου

προκηρύσσει:

 

 1. Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 37.938,06 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
 1. 2.923,20 € για μελέτη κατηγορίας 03 (Οικονομικές Μελέτες)
 2. 8.849,56 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
 3. 8.118,76 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)
 4. 4.059,38 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
 5. 9.038,73 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

και 4.948,44 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς) από τις 26-7-2019 στην ιστοσελίδα www.milos.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22873-60110, FAX επικοινωνίας 22870-21368, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μάρκος Τασιόπουλος (e-mail: techniki@milos.gr).

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 8η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 π.μ.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων Α και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Α και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

 1. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72, παρ. 1.α, του ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

 1. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μελετών Ωρίμανσης και Εκτέλεσης Έργων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου.

  Μήλος, 25 / 07 / 2019

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

Για ολόκληρη να δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για τα έγραφα (κάντε κλικ πάνω στο έγγραφο που θέλετε να δείτε)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει ...

Λυπούμαστε - Τα σχόλια είναι κλειστά