Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου

 Προυπολογισμός: 7.051.685,00€  Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 7.051.685,00€  ΚΩΔ. [...]