Ανακοίνωση

  

Συνεχίζονται οι αιτήσεις προσλήψεων ΙΔΟΧ στο Δήμο Μήλου έως και τη Δευτέρα 30-05-2022 για τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

7 μήνες 2
102 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

7 μήνες 2
103 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
104 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Σιδηρουργών 8 μήνες 1
105 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΥΕ Εργατών – τριών απορριμματοφόρων 7 μήνες 8
106 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΥΕ Εργατών – τριών Ύδρευσης – Αποχέτευσης 8 μήνες 3
107 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Τεχνιτών (Ξυλουργών) 8 μήνες 1
108 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

(τσάπα)

8 μήνες 1
109 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

Βοηθών Υδραυλικών 8 μήνες 1
110 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 8 μήνες 1
111 Δήμος Μήλου Μήλος

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 8 μήνες 1

Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Νίνος 2287360122 και ΚΕΠ 2287022894