Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεσμοθέτησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του δήμου Μήλου, ο δήμος έχει αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του εν λόγω σχεδίου το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο καθοδήγησης της μελλοντικής ανάπτυξης της Μήλου κυρίως μέσω του καθορισμού χρήσεων γης. Η ΣΜΠΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου https://milos.gr/smpe/.

Ο δήμος παροτρύνει τους πολίτες και φορείς της Μήλου να διατυπώσουν εγγράφως τα σχόλια και παρατηρήσεις τους επί του ΣΧΟΟΑΠ και της ΣΜΠΕ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών για τη διαμόρφωση της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης αναφορικά με την οργάνωση της μελλοντικής ανάπτυξης του νησιού μας.

Τα σχόλια υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dipa@prv.ypeka.gr.

Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου.

Ο Δήμαρχος Μήλου

Μανώλης Μικέλης