Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών, από την ανάρτησή της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 20/06/2024 έως και 26/06/2024, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (grammatia@milos.gr), είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Δήμου.

Κατεβάστε την Αίτηση