Προυπολογισμός: 410.423,87€
 Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 410.423,87€
 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5002618


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η αναβάθμιση και στατική ενίσχυση των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Μήλου, το οποίο αποτελείται από οκτώ κτίρια. Το κτίριο (Α) στεγάζει το γυμναστήριο, καθώς και τρεις αίθουσες και καλύπτει τις ανάγκες και των δύο σχολείων. Το κτίριο (Β) στεγάζει τις τουαλέτες μαθητών του Γυμνασίου. Το κτίριο (Γ) στο ισόγειο φιλοξενεί τα γραφεία καθηγητών του Λυκείου, την αίθουσα του χημείου που εξυπηρετεί και τα δύο σχολεία και μια αίθουσα πληροφορικής του γυμνασίου, ενώ στον όροφο υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας του γυμνασίου. Το κτίριο (Δ) στεγάζει μια αίθουσα εκδηλώσεων που καλύπτει τις ανάγκες και των δύο σχολείων καθώς και τα γραφεία των καθηγητών του γυμνασίου. Το κτίριο (Ε) στεγάζει τις τουαλέτες μαθητών του Λυκείου. Το κτίριο (ΣΤ) τις τουαλέτες καθηγητών του Λυκείου. Το κτίριο (Ζ) στεγάζει το κυλικείο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες και των δύο σχολείων και τέλος στο κτίριο (Η) στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας του Λυκείου. Ειδικότερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Επισκευή οπλισμού από οξειδώσεις Για την αποκατάσταση των οξειδωμένων χαλύβδινων οπλισμών και την ενίσχυση τους (όπου αυτό είναι απαραίτητο) προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες: Καθαιρέσεις σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και επιμελής καθαρισμός των οπλισμών με αμμοβολή και υδροβολή. Σε όσα σημεία έχουν εντοπιστεί επιχρίσματα που παρουσιάζουν κενά αυτά θα καθαιρεθούν. Οι καθαιρέσεις θα επεκταθούν και στις υποκείμενες επιφάνειες σκυροδέματος, οι οποίες λόγω της οξείδωσης των οπλισμών έχουν αποσαθρωθεί. Αποκατάσταση των οξειδωμένων (αποκαλυφθέντων και μη) χαλύβδινων οπλισμών όλων των στοιχείων Ο/Σ (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών). Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των στοιχείων Ο/Σ και ενίσχυσή τους με εφαρμογή σύνθετων υλικών από ίνες άνθρακα. Η αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που η απώλεια της ενεργούς διατομής των χαλύβδινων οπλισμών θα είναι σημαντική. • Ενίσχυση στοιχείων Ο/Σ με σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα Για την ενίσχυση των πλακών και των δοκών θα τοποθετηθούν υφάσματα από ίνες άνθρακα τύπου SCH41 της Fyfe Europe. Η εφαρμογή των εύκαμπτων υφασμάτων ινών άνθρακα θα υλοποιηθεί σε όποιες θέσεις έχει χαθεί σημαντικό ποσοστό χαλύβδινου οπλισμού (>15%). Ο αριθμός των στρώσεων και η επιφάνεια επικόλλησης μπορούν να καθοριστούν μετά από την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων. • Υδροχρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί Το σύνολο των κτιρίων εξωτερικά θα βαφτούν με πλαστικό ακρυλικό λευκό χρώμα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης σε δύο στρώσεις, ύστερα από την απαιτούμενη προεργασία. Εσωτερικά θα βαφούν επίσης με πλαστικό χρώμα ακρυλικό λευκό χρώμα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης σε δύο στρώσεις. • Επιχρίσματα Τα επιχρίσματα, εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, θα γίνουν με τριπτή τριβιδιστή τσιμεντοκονία 1:2 των 150 Kg τσιμέντου. Σε όλα τα σημεία επαφής οπτοπλινθοδομών και σκυροδεμάτων εσωτερικά και εξωτερικά, πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων, θα τοποθετείται πλαστικό πλέγμα για την αποφυγή μελλοντικής εμφάνισης ρωγμών. • Κατασκευή τουαλέτας ΑμεΑ Στο κτίριο (Ε) θα διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις ανάγκες χρήσης της τουαλέτας από ΑμεΑ. • Τοποθέτηση αναβατορίων Στα κλιμακοστάσια των κτιρίων (Γ) και (Η) θα τοποθετηθούν ειδικά αναβατόρια προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν ΑμεΑ.