• Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Γραφείο Αλιείας, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Φυσικών Πόρων,Ενέργειας και Βιομηχανίας, Γραφείο Απασχόλησης και Τουριστικής Προβολής)
  • Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας
  • Τμήμα ΚΕΠ
  • Τμήμα Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (μελέτη επίβλεψη τεχνικών έργων, μελέτη επίβλεψη έργων οδοποιίας, συγκοινωνιακός σχεδιασμός και μεταφορές, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ύδρευση – αποχέτευση)
  • Δημοτικό Σφαγείο
  • Πολιτική Προστασία
  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (σχεδιασμός και εποπτεία καθαριότητας, αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, διαχείριση και συντήρηση οχημάτων, ύδρευση – αποχέτευση, συντήρηση πρασίνου)
  • Δημοτικό Κοιμητήριο