ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2020 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2020 Αποδοχή παραχώρησης οικίσκου ISPS ιδιοκτησίας ΔΛΤΜ, στον Δήμο Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2020 Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιους δικηγόρους (υπόθεση ελέγχου ακίνητης περιουσίας Δήμου Μήλου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 50.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2020 Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων ΔΛΤΜ έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, τετράμηνης διάρκειας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2020 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών