ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2021 Ορθή Επανάληψη Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2021 Λήψη απόφασης παράτασης ΣΒΑΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2021 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Μήλου στον υπό ίδρυση Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2021 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Αιγίδας Δήμου Μήλου σε πολιτιστικό φορέα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2021 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2021 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας