ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 (4η)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 146.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ