ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας, στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, γ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2023 Καταβολή τέλους, επιπλέον όροι & προϋποθέσεις χορήγησης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ