ΑΡ. ΑΠΟΦ. 240.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ …

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 241.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ …

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 246.2012 διάθεση πίστωσης 20713501

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 247.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ …

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 248.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ …

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 249.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΔ ΜΗΛΟΥ