ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 157.2016 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 16.2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΩΝ ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 15.2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 14.2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ DIGEA

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170.2016 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2016 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2016 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ