ΑΡ.ΑΠΟΦ. 48.2022 Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Δήμου Μήλου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού C0VID 19, μέχρι 31052022

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 49.2022 Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 51.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της οριστικής μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου Διευθέτηση ρέματος Αγίας Στυλιανής, οικισμού Αδάμαντα, νήσο

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 52.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΥΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ