ΑΡ. ΑΠΟΦ. 250.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠΕ ΑΝΑΘΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ.doc

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 251.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΛΙΘ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 252.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 253.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 254.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 255.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 256.2012 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΔΚ ΤΡΙΟΒ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 258.2012 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ