ΑΡ.ΑΠΟΦ. 56.2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πρακτικών παραλαβής & ελέγχου δικαιολογητικών στμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών πρ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 57.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 58.2020 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά τ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 59.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Γυμνασίου Λυκείου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικών ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων σε περιοχές Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 61.2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62.2020 Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπόγειων κάδων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63.2020 Έγκριση Πρακτικών Παραλαβής και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την υπηρεσία δεματοποιητή

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65.2020 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Προσφυγής Α. Νίνου – Α. Νίνου )

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 66.2020 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών