ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2021 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΚΙΓΚ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77.2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2021 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 80.2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 81.2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικών ακάλυπτων εκτάσεων σε περιοχές Δήμου Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2021 Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» οικ. έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΔ 2021 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΛΤΜ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ