ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154.2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 155.2012 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART ISLANDS

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (5η)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2012 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΙΑΝΤΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2012 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ