ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 136.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 138.2018 Δ΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139.2018 Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Νέου 2θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412.2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2018 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση S&B βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 146.2018 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2018 Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη στη θέση Αγγεριά Μήλου» της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2018 Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών στον Προβατά» της εταιρείας ΕΕΚΟΜ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 151.2018 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 2352017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2018 Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων