ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2017 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2017 ΕΚΓΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2017 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ.221.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154.2017 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 155.2017 ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2017 ΕΠΙΣΤΡΩΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ