ΑΠΟΦ 56 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 57 ΚΑΘΟΡ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘ ΔΕΞΑΜΕΝ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΟΦ 58 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΚΛΗΡ ΕΞΩΤΕΡ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥ Β ΦΑΣΗ

ΑΠΟΦ 59 ΑΠΟΔ ΔΩΡΕΑΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 61 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΠΟΦ 62 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞ ΔΙΚΗΓ