ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 133.2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 134 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΩΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ