ΑΡ. ΑΠΟΦ. 261.2012 ΕΓΚΡ ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 262.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΙ ΑΠ ΑΝΑΘ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔ ΠΟΛΕΩΣ ΑΔΑΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 265.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 266.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 267.2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268.2012 ΟΡΟΙ ΔΗΜ ΤΕΧΝ ΒΟΗΘ ΔΗΜ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 269.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2013

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 270.2012 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2013

ΑΡ. ΑΠΟΦ.271.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΕΧ ΥΠ ΜΙΣΘ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 272.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 273.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΑΙΘΟΥΣΩΝ