ΑΠΟΦ 44 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ 46 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 47 ΈΓΚΡ.ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ., ΚΑΘ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡ.& ΣΥΓΚΡ. ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝΕΡΓ.ΔΙΑΓ.ΑΞΙΟΛΟΓ.ΠΡΟΣΦ.ΔΕΞΑΜ.

ΑΠΟΦ 49 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΚΛΗΡ.ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄ΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦ 50 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ