ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 67.2020 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 69.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ολοκλήρωσης διαδικασίας απαλλοτρίωσης ΧΥΤΑ)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 74 Α.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΜΗΛΟ»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 74.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 75.2020 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΤΕ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 76.2020 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 77.2020 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών