ΑΡ. ΑΠΟΦ. 81.2023 Εξέταση αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ» στον Αδάμαντα Δημου Μηλου, περί ασφάλισης του ακινήτου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2023 Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (όμορες ιδιοκτησίες οικ. Κυπραίου – Σ. Νταλάκου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2023 Έγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2023 (τροποποίηση απόφ. Δ.Σ. αρ. 532023)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2023 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για τον Παιδικό Σταθμό και το Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 87.2023 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 88.2023 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης