ΑΡ.ΑΠΟΦ. 90.2020 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 91.2020 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 93.2020 Επιβολή ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ στην ανάδοχο εταιρεία «MA.CON.STRUCTION AE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 95.2020 Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 96.2020 Επικαιροποίηση της με αρ. 132 2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΦΩΚΩ-79Κ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών