ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 121.2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 123.2013 ΕΚΓΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ