ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2021 6η Αναμόρφωση

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 93.2021 Εκλογή μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 94.2021 Τροποποίηση της με αρ. 052020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Αθμιας Εκπαίδευσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 95.2021 Τροποποίηση της με αρ. 062020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2021 Ορισμός Εκπροσώπου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98Α.2021 Ανάθεση Υπόθεσης Piazza Castello σε Δικηγόρο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98Β.2021 Ανάθεση Υπόθεσης Γερμανικά Ψυγεία σε Δικηγόρο