ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2023 Έγκριση του 2oυ πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛ ΥΛΙΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2023 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61.2023 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών