ΑΡ. ΑΠΟΦ. 269.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 270.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ Π ΤΡΙΟΒ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 273.2013 ΣΥΝΤ ΕΠ ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 277.2013 ΑΠΟΔ ΔΩΡΕΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 278.2013 ΓΕΩΤ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓ