Αριθ.Αποφ. 116.2019 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 117.2019 Αποδοχή Χρηματοδότησης Έργου Συντήρησης Δημοτικού Σταδίου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 118.2019 Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 119.2019 Έγκριση 2ης Έκθεσης Προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

Αριθ.Αποφ. 120.2019 Ανάθεση Υπόθεσης Μαλουχου Σε Δικηγόρο

Αριθ.Αποφ. 121.2019 Χορήγηση Άδειας Εγκατάσταση Και Λειτουργία Ψυχαγωγικών Παιδειών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 122.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 123.2019 Παροχή υποστήριξης για τη διεξαγωγή θεατρικής παράστασης αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο Μήλου.