ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 78.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 79.2020 Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 80.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας στο ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 82.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια σύρματος και φιλμ πολυαιθυλενίου για τη μοναδα δεματοποιητη

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 83.2020 Συγκρότηση και ορισμός Προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 84.2020 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας κουνουποκτονίας