ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172.2018 5η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2018 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2018 Επιχορήγηση στον ειδικό λογαριασμό αρωγής πυρόπληκτων από πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2018 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη