ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 180.2012 ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 181.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 182.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΕ 055 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 185.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 186.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 189.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 190.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (6η)-w

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2012 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΦΛΑΡΗΣ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192.2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 193.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΗΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ