ΑΠΟΦ 59 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 60 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 61 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 62 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 63 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦ 64 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ»

ΑΠΟΦ 65 ΑΝΑΘΕΣΗ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΠΟΦ 69 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 70 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ