ΑΡ.ΑΠΟΦ. 85.2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 86.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Δημοπρασίας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»υ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87.2020 Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 88.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤ