ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 195.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΥΔΡΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 196.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 197.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΧΥΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 200.2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 201.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 202.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 203.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2010

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 204.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 205.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 206.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 207.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012-w

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (7η)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/a>

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211.2012 ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 212.2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΠΕ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗ