ΑΡ. ΑΠΟΦ. 104.2020 Έγκριση Τελικού Παραδοτέου ΣΒΑΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 105.2020 Αποδοχή Όρων Χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για Χώρο Στάθμευσης Πλάκας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2020 Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2020 Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου Ν. Κυκλάδων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108.2020 Ενέργειες Δήμου Μήλου σχετικά με την εγκατάσταση Μονάδας Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων από την εταιρία με την επω