ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 177.2018 Υποβολή πρ χρημ της πράξης με τίτλο «Δημ ολοκλ πλατφ αποτύ και διαχ δεδομ δικτ ύδρ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 178.2018 Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 179.2018 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 181.2018 ΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249τ.β΄05.12.2017)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 182.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 183.2018 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 Δήμου Μήλου βάσει της με αρ. 3457405-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635τ. Β΄).

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 184.2018 Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 185.2018 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2018.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 186.2018 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δ.Λ.Τ.Μ. για αποκομιδή απορριμμάτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 187.2018 Πιθανή εξαίρεση αιγιαλών Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 188.2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 189.2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου