ΑΠΟΦ 69 ΑΠΟΔ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 70 ΠΟΛΥΕΤ ΔΕΣΜ

ΑΠΟΦ 71 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 72 ΕΚΔ ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ

ΑΠΟΦ 74 ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤ ΔΩΡΕΑΣ