ΑΡ. ΑΠΟΦ. 286.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΓΟΡ ΟΙΚΟΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 288.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 289.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ Τ Κ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 290.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 292.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ ΔΗΜΟΠΡ ΑΠΟΧ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 293.2013 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡ ΓΗΠ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 294.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘ ΔΟΥ