ΑΠΟΦ 66 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΤ ορθή επανάληψη

ΑΠΟΦ 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ)