ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Λ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2023 ΟΡΘΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ