ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 126.2019 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 127.2019 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 128.2019 Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 129.2019 Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 130.2019 Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 131.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 132.2019 Εκλογή μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 133.2019 Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 134.2019 Αύξηση ωραρίου εργασίας από είκοσι σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως των υπαλλήλων του ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 135.2019 Τροποποίηση Αποφ 153 2017 Δημιουργίας του Κέντρου Κοινότητας

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 136.2019 Ορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 137.2019 Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου